ettehad top bar

رکورد جدید آوارگان در جهان: بیش از ۶۸ میلیون

گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نشان می‌دهد آمار آوارگان در دنیا افزایش پیدا کرده است. یافته‌های این گزارش، دانسته‌های قبلی در مورد پناهجویی را به چالش کشیده است. بیشترین آوارگان در کشورهای درحل توسعه هستند.

آمار پناهجویانی که از بیم جنگ و تعقیب قضایی در سل ۲۰۱۷ از خانه و کاشانه خود آواره شده‌اند به ۲۵،۴میلیون نفر رسیده‌است. این تعداد نسبت به سال قبل ۲،۹ میلیون افزایش داشته است و بزرگترین افزایش تعداد پناهجویان در یک سال را ثبت کرده است.