ettehad top bar

دستگیری ۳۰ تن از مردم و جوانان بیکار و فقیر در یک روستا

طی هفته های گذشته حدود ۳۰ نفر از جوانان و مردم فقیر روستای خواجه جمالی واقع در شهرستان نیریز استان فارس با شکایت شرکت کرمیت فارس به زندان انداخته شده و وثیقه های ۵۰۰‌ میلیون تومانی برای آنها صادر شده است.
دلیل شکایت این شرکت از جوانان و مردم فقیر روستای خواجه جمالی، جمع آوری سنگ های کرمیت از دامنه کوه ها و فروش در بازار آزاد می باشد. لازم به ذکر است دلیل این اقدام‌ مردم‌ روستا، بیکاری‌ بالای ۷۰ درصد جوانان این روستا می باشد.