ettehad top bar

نیمی از ایران در بحران آبی گرفتار شده است

نیمی از ایران در بحران آبی گرفتار آمده و در برخی شهرها و مناطق بحران به اعتراض تبدیل شده است.

معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری آبفای کشور گفته: در تابستان ۹۷ پیش بینی می کنیم ۳۳۴ شهر در تنش آبی قرار گیرندکه جمعیتی بالغ بر ۳۴ و نیم میلیون نفر را شامل می شود.

همچنین به‌گفته مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان، در حال حاضر آب مفید پشت سدهای استان ۲۰ درصد ظرفیت این سدهاست و در واقع ۸۰ درصد ظرفیت آن‌ها خالی است.