ettehad top bar

وضعیت نگران کننده کمبود معلم در تهران

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران:

وضعیت کمبود نیروی انسانی را در تهران نگران‌کننده می‌دانیم.
امسال ۴۵۰۰ تا ۴۶۰۰ نفر از فرهنگیان شهر تهران شرایط بازنشستگی را دارند که حداقل ۳۵۰۰ نفر بازنشسته می‌شوند و باید برای جایگزین این تعداد برنامه‌ریزی کنیم.
برای استقرار پایه دوازدهم نیز در سال تحصیلی جدید به حداقل ۱۵۰۰ نفر نیاز داریم.