شرایط مشقت بار کارگران مجتمع تراکتور سازی تبریز و تهدید به اخراج کارگران معترض

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران مجتمع تراکتور سازی تبریز به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در شرایط بسیاری مشقت باری ناچار به ادامه کار هستند و کارفرما کارگران معترض به این وضعیت را بطور مکرر تهدید به اخراج میکند.

بنا بر این گزارش، اخیرا بخش ریخته گری تراکتور سازی تبریز با قطع عصرانه کارگرانی که از ساعت ۱۴ تا ۲۴ در دمای کشنده این بخش مشغول به کار می باشند فقط یک عدد کلوچه به آنان میدهد.

سهامدار عمده مجتمع بزرگ تراکتور سازی تبریز که از هشت شرکت تشکیل شده است و مجموعا حدود ۳۶۰۰ کارگر در آن مشغول بکار می باشند بانک مهر اقتصاد است.

بنا بر اظهار کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی، مثلا بخش ریخته گری این مجتمع که در سال ۸۹ دارای سیصد کارگر بود هم اکنون با یکصد کارگر همان مقدار تولید سال ۸۹ را انجام میدهند و در بخشهای دیگر نیز وضعیت به همین منوال است. به طوریکه بسیاری از کارگران بدلیل شدت کار دچار بیماریهای متعدد شغلی از قبیل دیسک کمر، دیسک گردن و واریکوسل شده اند و کارفرما به جای رسیدگی به وضعیت آنان، با تهدید به اخراج این کارگران، آنان را از هر گونه اعتراضی باز میدارد.

بنا بر این اظهارات، در طول سالهای گذشته هر مدیر جدیدی که وارد شرکت شده به نوبه خود از مزایای کارگران از قبیل آکورد، حق بهره وری، اضافه تولید، سبد های غذایی و …، کم کرده است.

قراردادهای اکثر کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی یک ماهه و سه ماهه و بخش مهمی نیز به صورت قطعه کاری و دانه ای است. در این بین، سختی کار به کارگران قطعه کار پرداخت نمیشود و شرایط محیطی کار بویژه در بخش ریخته گری با توجه به دمای نزدیک به ۵۰ درجه و وجود گرد و غبار و بخارات شیمیایی بسیار طاقت فرساست. علاوه بر اینها از طرف دیگر، سالهاست ماهیانه یکصد هزار ریال از حقوق کارگران کسر و به صندوق شرکت واریز میشود. مدت سه سال است این پولها در بانک رسالت گذاشته شده است تا کارگران قادر به دریافت وام از این بانک شوند اما بانک بدلیل دریافت وام سیصد میلیون تومانی از سوی یکی از مدیران ارشد حاضر به پرداخت وام به کارگران نیست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷

پروژه معماری