ettehad top bar

اعتراض نمایندگان مجلس به پیامدهای فاجعه‌بار فروش قلب و کبد کودکان در ایران

عبداللهی نماینده مجلس: متأسفانه شنیده می‌شود که در شرایط امروز بسیاری از کودکان که دزدیده می‌شوند و یا این‌که به هر نحوی آدم‌ربایی صورت می‌گیرد، بیشتر برای این است ‌که بخشی از اعضای بدن آنها را بفروشند. بخصوص برای قاچاق به کشورهای ثروتمند یا به اشخاصی که ثروتمندند.

گرمابی نماینده مجلس: باید توجه داشت متأسفانه  در کشور ما سن اعتیاد خیلی پایین آمده است. یک نکته مهم این هست که مواد مخدر به‌سادگی در اختیار همه کس قرار می‌گیرد از هر دکه‌ای سر چهار راه می شود تهیه کرد.