قدرت خرید کارگران ۷۲ درصد کم شده است

????۳۲ درصد لبنیات گران شده

????۸۵ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز

????بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمتِ گوشت مرغ

????بیش از صد درصد افزایش نرخِ گوشت سفیدِ ماهی

????بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمتِ میوه

???? در بخش مسکن بیش از ۱۴۰ درصد افزایش هزینه

????در ارتباطات ۵۳ درصد افزایش

پروژه معماری