ettehad top bar

بحران بنزین و صف‌های چند کیلومتری خودروها در شهرهای گیلان در نهمین روز اعتصاب سراسری کامیونداران

روز سه‌شنبه۹مرداد۹۷ در پی اعتصاب سراسری کامیونداران و تانکرداران که نهمین روز خود را پشت سرگذاشته است، بنزین در جایگاه‌های توزیع سوخت در شهرستان رشت و شهرهای استان گیلان بسیار نایاب شد از جمله در جایگاه‌های فروش سوخت در رشت و انزلی بنزین کم است.
در رشت جایگاه‌های فرزانه و میدان جهاد با کمبود بنزین مواجه شدند که منجر به تشکیل صف‌های چند کیلومتری مقابل این جایگاه‌ها شده است.
همچنین هر۴جایگاه سوخت دریاسر کومله و لنگرود به خاطر نبود بنزین بسته شد.