ettehad top bar

وجود قطعات بدن انسان و عفونت در میان زباله‌های بیمارستانی

رئیس کمیسیون سلامت و خدمات محیط زیست شورای شهر تهران با ابراز نگرانی از وضعیت زباله‌های بیمارستانی گفت که نسوزاندن این زباله‌ها خطرات فراوانی دارد.

خانم نوری همچنین گفت: ” این زباله‌ها به شدت آ‌لوده است و در درون آنها اجزای بدن انسان، خون، عفونت و میکروب‌های متعددی وجود دارد و طبیعی است که آلودگی فراوان دارد و وقتی با بقیه زباله مخلوط می‌شود همه جا را آلوده می‌کنند. این زباله‌ها خاک را آلوده کرده و شیرآبه حاصل از آنها آلودگی بالایی دارند.”

رئیس کمیسیون سلامت و خدمات محیط زیست شورای شهر تهران تاکید کرد که براساس قانون مدیریت پسماند که به تصویب مجلس رسیده است، زباله‌های خطرناک، ویژه و بیمارستانی باید ازسوی تولیدکننده امحا و بی‌خطرسازی شود.

خانم نوری در ادامه اضافه کرد که شهرداری در ارتباط با زباله‌های خطرناک هیچ مسئولیتی ندارد و فقط مسئول جمع‌آوری و امحای زباله‌های خانگی و غیرخطرناک است.