ettehad top bar

اعتصاب کارگران پتروشیمی فارابی وارد پنجمین روز شد 

کارگران پتروشیمی فارابی به دلیل عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این مجتمع، برای پنجمین روز دست از کار کشیدند.

این در حالی است که پتروشیمی فارابی همچنان زیان ده است و با وجود اینکه هنوز محموله حدودا ٢ هزارتنی دی اتیل هگزانول وارداتی پتروشیمی شازند در مخازن فارابی از پیش از نوروز ٩٧ ذخیره شده و هزینه اجاره آن ٢۴٠ میلیون تومان به صورت ماهانه است، اما بدهی های سنگین این مجتمع هنوز پرداخت نشده است.

در همین حال ذخیره سازی محموله های پتروشیمی بوعلی سینا در مخازن فارابی نیز پس از آتش سوزی در این مجتمع، متوقف شده است.