تجمع اعتراضی رانندگان و مالکان خطوط اتوبوس‌رانی بخش خصوصی مشهد نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالبات درمیدان شهدا

تجمع اعتراضی رانندگان و مالکان خطوط اتوبوس‌رانی بخش خصوصی مشهد نسبت به عدم پرداخت ماه ها مطالبات درمیدان شهدا

صبح یکشنبه بیست ونهم بهمن ماه،جمعی از رانندگان و مالکان خطوط اتوبوس‌رانی بخش خصوصی مشهد دراعتراض به عدم پرداخت ماه…

پروژه معماری