شرق:۲۰ مرد مورد تأیید – نگاهی به پیشینه وکلای مجاز برای پرونده‌های سیاسی و  امنیتی

شرق:۲۰ مرد مورد تأیید – نگاهی به پیشینه وکلای مجاز برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی

روزنامه شرق:فهرست ۲۰نفره از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه برای برعهده‌گرفتن وکالت مقدماتی پرونده‌های امنیتی بحث‌های دامنه‌داری به‌وجود آورده…

پروژه معماری