شاپور احسانی راد: اول ماه مه روز جهانی کارگر، اعلام مبارزه آشتی ناپذیر طبقه کارگر علیه سرمایه داری است

شاپور احسانی راد: اول ماه مه روز جهانی کارگر، اعلام مبارزه آشتی ناپذیر طبقه کارگر علیه سرمایه داری است

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز شادی ما کارگران است چرا که این روز، ناقوس مرگ جهانی “سرمایه” را…

مصاحبه   نشریه دانشجوئی رادیکال ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه زنجان  با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران

مصاحبه نشریه دانشجوئی رادیکال ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه زنجان با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران

توضیح:  این مصاحبه قبل از اعتراضات دی ماه سالجاری از سوی   نشریه دانشجوئی “رادیکال” ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشکده…

پروژه معماری