ettehad top bar
مصاحبه   نشریه دانشجوئی رادیکال ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه زنجان  با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران

مصاحبه نشریه دانشجوئی رادیکال ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه زنجان با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران

توضیح:  این مصاحبه قبل از اعتراضات دی ماه سالجاری از سوی   نشریه دانشجوئی “رادیکال” ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشکده…