تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری منطقه ۹تهران نسبت به عدم پرداخت مطالبات

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری منطقه ۹تهران نسبت به عدم پرداخت مطالبات

روزدوشنبه بیست وهشتم اسفندماه،جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری منطقه ۹تهران دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان دست به تجمع مقابل…

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پس از بیست و شش روز اعتصاب و تجمعات اعتراضی بی وقفه به بخش مهمی از خواستهای خود دست یافتند

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پس از بیست و شش روز اعتصاب و تجمعات اعتراضی بی وقفه به بخش مهمی از خواستهای خود دست یافتند

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز پس از ۲۶ روز اعتصاب و تجمعات بی وقفه در مقابل استانداری خوزستان و…

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در مقابل استانداری خوزستان در بیست و ششمین روز اعتصاب

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران گروه ملی صنعتی اهواز در مقابل استانداری خوزستان در بیست و ششمین روز اعتصاب

صبح امروز یکشنبه ۲۷ اسفند ماه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در بیست و ششمین روز اعتصاب به تجمع…