در پنجمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، مدیر عامل کارخانه با اعتراض آنان و با بهانه ای واهی مجبور به ترک کارخانه شد

در پنجمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، مدیر عامل کارخانه با اعتراض آنان و با بهانه ای واهی مجبور به ترک کارخانه شد

امروز ۲۲ آذر ماه ۹۶ در پنجمین روز اعتصاب متحدانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، امید اسد بیگی سهامدار اصلی…

عصیان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه،  نوک کوه یخ خشم و انزجار کارگران ایران از وضعیت فلاکتبار موجود است

عصیان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، نوک کوه یخ خشم و انزجار کارگران ایران از وضعیت فلاکتبار موجود است

در پی کشکمشهای چند هفته ای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با کارفرما، صبح امروز کارگران روزمزد و بخش کشاورزی…

جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه: کارفرمای نیشکرهفت تپه به تعهدخودبه شورای تامین شهرستان شوش وپرداخت حقوق طبق جدول تنظیمی عمل نکرد

جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه: کارفرمای نیشکرهفت تپه به تعهدخودبه شورای تامین شهرستان شوش وپرداخت حقوق طبق جدول تنظیمی عمل نکرد

بدنبال اعتصابات اخیرکارگران شرکت درخصوص پرداخت نشدن ۴ماه حقوق کارگران رسمی و۶ماه حقوق کارگران روزمزد،طی جلسه ای باحضورکارفرما نیشکرواعضائ شورای…